Avsluttede aktiviteter/saker

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING AV MOSS HAVN - HØRING

  • Utskrift

Hovedutvalg for miljø, teknikk og samferdsel behandlet i møte 12.03.2014 forslag til planprogram for områderegulering av Moss havn og fattet slikt vedtak:

 

Forslag til planprogram for områderegulering for Moss havn legges ut til offentlig ettersyn og høring i minimum 6 uker i samsvar med Plan- og bygningslovens bestemmelser. I kunngjøringen og høringen varsles det at planavgrensningen for sentrumsplanen justeres slik at den sammenfaller med planavgrensningen for områdereguleringen for Moss havn i syd.

 

Energi og klima bør være et utredningstema. Det er satt krav til neste konsesjonsperiode for bastøferga som vil kreve annen energiforsyning, gass. Trafikk vil øke til og fra havna og på havna, hvor det eventuelt kan legges til rette for mer miljøvennlige drivstoff: gass eller strøm. Det er utarbeidet en internasjonal standard for landstrøm, og det er tatt i bruk i flere havner i Norge. Energiforsyning og overgang til fornybar og mer miljøvennlig energi og drivstoff på havna vil kreve annen infrastruktur og forsyning i dag. Dette bør utredes som del av ny områderegulering.

 

Hensikten med områdereguleringen er å legge til rette for mottak av steinmasser for å kunne utvikle en kompakt og rasjonell havn mot syd og frigi arealer i nord til by- og knutepunktutvikling.

 

I forslaget til planprogram er det som utgangspunkt vist en romslig planavgrensning som omfatter dagens havneområde samt sjøområdet til kommunegrensen mot Rygge i syd. Gjennom planarbeidet vil det være aktuelt å innsnevre planområdet etter hvert som omfanget av steinfyllingen og havneutviklingen avklares.

 

Siden avgrensningen av områdereguleringen går utover den tidligere kunngjorte planavgrensningen for sentrumsplanen i syd, varsles det med dette at sentrumsplanens avgrensning i det videre arbeidet vil bli justert i samsvar med områdereguleringen.

Forslag til planprogram kan ses i foajeen på Rådhuset og på Bylab Moss i Dronningens gate 15 og er lagt ut som nyhet på kommunens hjemmeside.

 

Eventuelle uttalelser eller bemerkninger bes sendt pr post til: Moss kommune, Postboks 175, 1501 Moss eller pr e-post til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.">Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 20.05.2014.

 

**************************************************************

Styret i Søndre Jeløy Vel behandlet denne saken på sitt neste styremøte som er 8. mai.

Følgende høringsuttalelse er send til Kommunen innen fristen:

 

 

Uttalelse til «Forslag til planprogram for områderegulering av Moss Havn – høring»

 

Viser til mottatt dokumentasjon vedr områderegulering av Moss Havn, samt informasjonsmøte i Bylab 6. mai 2014.

 

Søndre Jeløy Vel (SJV) vil gjerne understreke viktigheten av en del punkter i denne saken og som berører våre medlemmer på Søndre Jeløy.

 

- Støy: Moss Havn representerer en del støy da det jobbes også på tider der det burde være stille. En utbygging vil mest sannsynlig føre til økt aktivitet. Det vil derfor være svært viktig at det anskaffes bedre utstyr (kraner m.m.) som reduserer støynivået. Arbeidstider på havna bør skjerpes inn.

 

- Forurensning: Det må være en forutsetning at forurensningen reduseres når ny havn er ferdig utbygget. Dette selv med større aktivitet. Myndighetskrav til blant annet reduksjon av CO2.

 

- Krav til utslipp/støy fra nye ferger: Selv om fergetrafikken ikke er en del av omreguleringen, kan SJV ikke la være å nevne dette i denne saken. Det blir viktig at nye ferger ifm ny konsesjonsrunde reduserer utslipp (forurensning) både til luft og vann. De nye fergene burde også elektrifiseres. Noe som vi håper vil redusere støynivået. Vibrasjonstøyen merkes i store deler av vårt område godt.

 

- Forsvarlig tildekking av bunnstoff i fjorden: Det er viktig at bunnstoffene i fjorden dekkes forsiktig og forsvarlig til, slik at giftstoffene ikke «settes i sirkulasjon».

- Rene steinmasser ifm utbygging : Dere peker jo selv på at det er nødvendig med rene steinmasser. SJV vil understreke dette sterkt, da det innen for vårt Velomåde blant annet finnes mange badeplasser som ville bli berørt ifm utbyggingen hvis dette ikke overholdes. Men også at giftstoffer som kan slippe ut i havet.

 

- Transport av steinmasser: For trafikk og miljø gjennom Moss sentrum vil det være viktig at steinmassene transporteres sjøveien. Dette ble også forklart på møtet i Bylab.

 

- Planlegging med sykkel-/kyststi gjennom hele Moss: SJV støtter forslaget som kom opp på Bylab-møtet, der det ble tatt til orde for å benytte dagens jernbanespor for å få på plass en etterlengtet kyst/sykkelsti gjennom hele Moss. Håper det finnes en god løsning slik at både uttrekks-sporet og kyststien kan bli en realitet.

 

- Ingen utbygging av havna før ny R19 er på plass: SJV ser at en utbygging av havna som mest sannsynlig vil føre til økt trafikk til og fra havna – ikke blir gjennomført FØR en ny R19 i tunell er på plass fra havna opp til E6.

 

 **************************************************************