Avsluttede aktiviteter/saker

Nabovarsel - Fjordgløtt 19

  • Utskrift

SJV har mottatt nabovarsel om dispensasjon fra reguleringsplan i forbindelse med søknad om tomtetillegg til eiendommen 1/2271, Fjordgløtt 19.

For å få bedre adkomst til eiendom søkes det om en tomteutvidelse på ca 20 m2 i det nordøstlige hjørnet.

Søker oppgir at arealet det søkes om fører ikke til at aktiviteter i og bruk av Strandparken blir forringet.

***************************************************************************

Styret i SJV behandlet saken på møtet i mai. SJV motsetter seg omdisponering av friarealene ved Fiske Strandpark / Fiske båthavn. SJV viser til godkjent reguleringsplan for del av Glassverket (Fiske- friområde og båthavn). datert 15.1.2006.

Det vises ellers til avtale mellom Moss Kommune og Søndre Jeløy Vel vedr bidrag til kjøpesum for tomten Sjøgaten 42 i Moss. Avtalen er signert 26. april 2007.

Dette har vært / er en lang sak som pågår i kommunale organer. For spesielt interesserte kan du her se postlista i Kommunen vedr denne saken: http://www.moss.kommune.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2013000977&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=3911&

Etter behandling i Kommunens organer og etter innstilling fra Rådmannen - ble vi ikke hørt i denne saken - og eier av Fjordgløtt 19 kan derfor disponere ca 20 m2 av friarealet - men m sørge for ny beplanting m.m.
****************************************************************************