Avsluttede aktiviteter/saker

Manglende badetrapp/stige - molon rett ut for Kiwi

Til styret i Søndre jeløy Vel

 

På moloen rett ut fra Kiwi er det ingen badetrapp/stige.

Vi er flere morgenbadende pensjonister som ønsker oss dette.

(Og sikkert mange andre også)

Jeg anmoder styret om å ta dette opp med kommunen.

Dere kunne jo gjerne tilby å bidra økonomisk.

 

Den handicap-nedgangen som er der er vanskelig å bruke

da det er et fast loddrett stengsel nederst beregeet på å stanse

rullestoler antagelig. Dette burde vært regulerbart. Hvordan handicappede

skal klare  å forsere dette hinderet forstår ikke jeg.

 

Jeg regner med at sjansen for positiv respons er stor dersom dere

tar dette opp med kommunen.

 

Hilsen en beboer i området.

 

***************************************************************

Styret har behandlet saken på sitt styremøte i september, og sendt saken over til Moss Kommune.

Styret i SJV har fått tilbakemelding om at dette har ordnet seg.
Bra at noe ordner seg.

 

***************************************************************

Nabovarsel - Fjordgløtt 19

SJV har mottatt nabovarsel om dispensasjon fra reguleringsplan i forbindelse med søknad om tomtetillegg til eiendommen 1/2271, Fjordgløtt 19.

For å få bedre adkomst til eiendom søkes det om en tomteutvidelse på ca 20 m2 i det nordøstlige hjørnet.

Søker oppgir at arealet det søkes om fører ikke til at aktiviteter i og bruk av Strandparken blir forringet.

***************************************************************************

Styret i SJV behandlet saken på møtet i mai. SJV motsetter seg omdisponering av friarealene ved Fiske Strandpark / Fiske båthavn. SJV viser til godkjent reguleringsplan for del av Glassverket (Fiske- friområde og båthavn). datert 15.1.2006.

Det vises ellers til avtale mellom Moss Kommune og Søndre Jeløy Vel vedr bidrag til kjøpesum for tomten Sjøgaten 42 i Moss. Avtalen er signert 26. april 2007.

Dette har vært / er en lang sak som pågår i kommunale organer. For spesielt interesserte kan du her se postlista i Kommunen vedr denne saken: http://www.moss.kommune.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2013000977&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=3911&

Etter behandling i Kommunens organer og etter innstilling fra Rådmannen - ble vi ikke hørt i denne saken - og eier av Fjordgløtt 19 kan derfor disponere ca 20 m2 av friarealet - men m sørge for ny beplanting m.m.
****************************************************************************

Høringsforslag om utvidet fredning av Grønli Gård

En redigert del av høringsbrevet er tatt inn her:

Kort beskrivelse av bygninger/ objekter som foreslås i den utvidete fredningen

Hønsehus:

Bygningen skal tidligere ha fungert som bryggerhus. Den ene halvparten av bygningen er bygget om til en liten leilighet, og den andre halvdelen nærmest hønsegarden er noenlunde intakt som hønsehus. To glugger fra dette rommet fører ut til hønsegarden og var i bruk den gangen det var høner i bygningen. Dette bidrar til å knytte hønsegarden og hønsehuset tett sammen. Fredning av hønsegarden blir etter Fylkeskonservatorens oppfatning meningsløs hvis den skal løsrives fra bygningen hvor hønene hadde tilhold. Den delen av bygningen som har fungert som hønsehus, foreslås allikevel ikke fredet med interiør fordi det er behov for å utvide eksisterende leilighet i bygningen. Det viktigste er å bevare bygningens eksteriør.

Pumpehuset i hønsegarden er av nyere dato og fredes ikke, men grunnen dette huset står på fredes siden den utgjør en del av hønsegården.

 

Låve med låvebro:

Låven er en såkalt enhetslåve. lfølge opplysninger i SEFRAK-registeret, er den bygget etter at den forrige låven brant i 1897. I den delen som er nærmest forpakterboligen, mot syd, er det en tidligere stall med hvitpussede vegger innvendig. For øvrig er store deler av bygningen bygget om innvendig for diverse nærings- og utleievirksomhet. Bygningen foreslås derfor fredet med eksteriør og ikke interiør. Dette for at eier fremdeles, og etter behov, skal kunne tilpasse bygningen til fortsatte virksomheter av forskjellig slag. Det må !ages fredningsbestemmelser som tar høyde for dette.

Låven var i utgangspunktet tilbygget et gammelt fjøs mot nord, men dette ble revet på 1980-tallet da det var i dårlig forfatning. I stedet ble det bygget et forlenget redskapshus i samme formspråk på 1990-tallet. Det kan godt argumenteres med at redskapshuset bør fredes med eksteriøret for å bevare volumet som sådan. Alt tatt i betraktning mener vi det må være tilstrekkelig at grunnen bygningen står på blir fredet siden den utgjør en del av gårdstunet.

 

Forpakterbolig:

Forpakterboligen er en 1,5 etasjes bygning i sveitserstil, kledd med trepanel utvendig og innvendig. Alder vites ikke og heller ikke om den kan ha vært ombygd eller påbygd. Bygningen bærer ikke preg av ombygninger i senere år og fungerer i dag som utleiebolig. Ved å frede eksteriøret, sikrer man at en viktig, men ofte noe neglisjert del av en slik eiendoms historie bevares for ettertiden. Det bidrar til å få fram historien til noen av dem som stod for det daglige arbeidet på et sted som dette, og utgjør sånn sett en viktig del av helheten.

Gårdstun:

Svært lite av gårdstunet var med i forslag til fredningsomfang i 2009. Dette bør etter Fylkeskonservatorens oppfatning rettes på. Hele gardstunet bør underlegges fredning, men samtidig på en slik mate at det fortsatt skal kunne brukes som tidligere. Selv om området bak låven i seg selv ikke har noen høy verneverdi, inkluderes det allikevel i fredningen. Dette fordi det i dag i praksis fungerer som en del av tunet og også fordi det kan være et poeng å etablere en «sikringssone» noen meter ut fra låven i bakkant.  Eventuelle byggebehov må finne en løsning utenfor det fredete området.

 

Lysthus og lekestue:

Det kan dokumenteres at det har vært både lysthus og lekestue på eiendommen tidligere. Gamle foto, et maleri og grunnmuren etter lekestua viser dette. Man er også kjent med plasseringen av disse bygningene.  Eier har et ønske om å gjenskape en tilnærmet kopi av disse bygningene. Fylkeskonservatoren stiller seg positiv til dette og mener at det vil bidra til å komplettere opplevelsen av Grønli gård. Når det utarbeides fredningsbestemmelser, skal disse derfor ikke være til hinder for gjenoppføring av nevnte bygninger.  Men disse bygningene vil ikke bli en del av fredningen siden det er snakk om kopier. Grunnen de etter hvert vil bli bygget på, vil altså være en del av fredningen.

Restene etter den gamle lekestuen ble SEFRAK-registrert i 1985. Også de øvrige bygningene på garden ble SEFRAK-registrert i 1985.

Videre saksgang

Vi ber om at eventuelle bemerkninger til varselet sendes Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune innen tre uker fra mottakelse av dette brev. Det endelige fredningsforslaget vii så bli utarbeidet og sendt på høring til berørte parter. Deretter vil det bli lagt ut til offentlig ettersyn i fylkeskommunen og kommunen. Videre skal det oversendes kommunen for politisk behandling i kommunestyret. Til slutt skal det oversendes Riksantikvaren som fatter det endelige vedtaket.  Dette skal tinglyses. Fylkeskonservatoren legger opp til at fredningsforslaget skal være klart for oversendelse til Riksantikvaren i iløpet av 2015.

Det forutsettes at eiendommen blir behandlet som fredet inntil fredningssaken er avgjort.

****************************************************************************

Styret hadde ingen innsigelser mot den utvidede fredningen når saken ble behandlet på vårt møte 10. april. Styrets leder kontaktet innehaver for å sjekke ut om han ønsket noen bistand fra SJV, og han takket for tilbakemeldingen. Han ville kontakte oss om det skulle være noe.

****************************************************************************

 

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING AV MOSS HAVN - HØRING

Hovedutvalg for miljø, teknikk og samferdsel behandlet i møte 12.03.2014 forslag til planprogram for områderegulering av Moss havn og fattet slikt vedtak:

 

Forslag til planprogram for områderegulering for Moss havn legges ut til offentlig ettersyn og høring i minimum 6 uker i samsvar med Plan- og bygningslovens bestemmelser. I kunngjøringen og høringen varsles det at planavgrensningen for sentrumsplanen justeres slik at den sammenfaller med planavgrensningen for områdereguleringen for Moss havn i syd.

 

Energi og klima bør være et utredningstema. Det er satt krav til neste konsesjonsperiode for bastøferga som vil kreve annen energiforsyning, gass. Trafikk vil øke til og fra havna og på havna, hvor det eventuelt kan legges til rette for mer miljøvennlige drivstoff: gass eller strøm. Det er utarbeidet en internasjonal standard for landstrøm, og det er tatt i bruk i flere havner i Norge. Energiforsyning og overgang til fornybar og mer miljøvennlig energi og drivstoff på havna vil kreve annen infrastruktur og forsyning i dag. Dette bør utredes som del av ny områderegulering.

 

Hensikten med områdereguleringen er å legge til rette for mottak av steinmasser for å kunne utvikle en kompakt og rasjonell havn mot syd og frigi arealer i nord til by- og knutepunktutvikling.

 

I forslaget til planprogram er det som utgangspunkt vist en romslig planavgrensning som omfatter dagens havneområde samt sjøområdet til kommunegrensen mot Rygge i syd. Gjennom planarbeidet vil det være aktuelt å innsnevre planområdet etter hvert som omfanget av steinfyllingen og havneutviklingen avklares.

 

Siden avgrensningen av områdereguleringen går utover den tidligere kunngjorte planavgrensningen for sentrumsplanen i syd, varsles det med dette at sentrumsplanens avgrensning i det videre arbeidet vil bli justert i samsvar med områdereguleringen.

Forslag til planprogram kan ses i foajeen på Rådhuset og på Bylab Moss i Dronningens gate 15 og er lagt ut som nyhet på kommunens hjemmeside.

 

Eventuelle uttalelser eller bemerkninger bes sendt pr post til: Moss kommune, Postboks 175, 1501 Moss eller pr e-post til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.">Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 20.05.2014.

 

**************************************************************

Styret i Søndre Jeløy Vel behandlet denne saken på sitt neste styremøte som er 8. mai.

Følgende høringsuttalelse er send til Kommunen innen fristen:

 

 

Uttalelse til «Forslag til planprogram for områderegulering av Moss Havn – høring»

 

Viser til mottatt dokumentasjon vedr områderegulering av Moss Havn, samt informasjonsmøte i Bylab 6. mai 2014.

 

Søndre Jeløy Vel (SJV) vil gjerne understreke viktigheten av en del punkter i denne saken og som berører våre medlemmer på Søndre Jeløy.

 

- Støy: Moss Havn representerer en del støy da det jobbes også på tider der det burde være stille. En utbygging vil mest sannsynlig føre til økt aktivitet. Det vil derfor være svært viktig at det anskaffes bedre utstyr (kraner m.m.) som reduserer støynivået. Arbeidstider på havna bør skjerpes inn.

 

- Forurensning: Det må være en forutsetning at forurensningen reduseres når ny havn er ferdig utbygget. Dette selv med større aktivitet. Myndighetskrav til blant annet reduksjon av CO2.

 

- Krav til utslipp/støy fra nye ferger: Selv om fergetrafikken ikke er en del av omreguleringen, kan SJV ikke la være å nevne dette i denne saken. Det blir viktig at nye ferger ifm ny konsesjonsrunde reduserer utslipp (forurensning) både til luft og vann. De nye fergene burde også elektrifiseres. Noe som vi håper vil redusere støynivået. Vibrasjonstøyen merkes i store deler av vårt område godt.

 

- Forsvarlig tildekking av bunnstoff i fjorden: Det er viktig at bunnstoffene i fjorden dekkes forsiktig og forsvarlig til, slik at giftstoffene ikke «settes i sirkulasjon».

- Rene steinmasser ifm utbygging : Dere peker jo selv på at det er nødvendig med rene steinmasser. SJV vil understreke dette sterkt, da det innen for vårt Velomåde blant annet finnes mange badeplasser som ville bli berørt ifm utbyggingen hvis dette ikke overholdes. Men også at giftstoffer som kan slippe ut i havet.

 

- Transport av steinmasser: For trafikk og miljø gjennom Moss sentrum vil det være viktig at steinmassene transporteres sjøveien. Dette ble også forklart på møtet i Bylab.

 

- Planlegging med sykkel-/kyststi gjennom hele Moss: SJV støtter forslaget som kom opp på Bylab-møtet, der det ble tatt til orde for å benytte dagens jernbanespor for å få på plass en etterlengtet kyst/sykkelsti gjennom hele Moss. Håper det finnes en god løsning slik at både uttrekks-sporet og kyststien kan bli en realitet.

 

- Ingen utbygging av havna før ny R19 er på plass: SJV ser at en utbygging av havna som mest sannsynlig vil føre til økt trafikk til og fra havna – ikke blir gjennomført FØR en ny R19 i tunell er på plass fra havna opp til E6.

 

 **************************************************************

Manglende vedlikehold....benker

Et par år etter reetableringen av Søndre Jeløy Vel i 1981, ble det også plassert ut noen benker i vårt Vel-område (de to benkene som finnes i Bråtengata v/Fretex og i Strandpromenaden).

Disse ble gitt som gave til kommunen som ble bedt om å vedlikeholde disse. Det ser dessverre ikke ut til å ha skjedd.

Som du ser er våre to utplasserte benker blitt noe slitt/ødelagt. SJV vi se på mulighet for å få disse skiftet ut.

Nå er den første nye benken på plass i Strandpromenaden. SJV har sammen med KIAS designet en ny benk.

> 

 

Vi har også plassert ut to benker i Jomfrubakken. Disse ble i midten av juni 2014 rengjort og behandlet, slik at de vil holde flere nye år.

 

 

Kommunens benker i Kanalparken er blitt skiftet ut i 2015.
Fortsatt uten ryggstøtte, som flere etterlyser.

Vi (SJV) har anskaffet nye benker (totalt 11 stykker) + to tidligere utplasserte i Kvebakken/Jomfrubakken.

 

 

Ekstra informasjon