Vedtekter Søndre Jeløy Vel

§1 FORMÅL

Søndre Jeløy Vel er en partipolitisk og livssynsuavhengig forening. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel og sikkerhet. Velforeningen tar til behandling enhver sak som tjener disse formål og følger med særlig interesse saker som berører landskapsområdet på Søndre Jeløy.
Foreningen skal ikke engasjere seg i konflikter der to parters private interesser står mot hverandre.
Velforeningens styre kan samarbeide med andre velforeninger eller institusjoner i saker av felles interesse. Velforeningen kan være medlem av en hovedorganisasjon.
Velforeningens geografiske grense går fra Kanalbrua langs Helgerødgata og Tronvikveien frem til landskapsvernområdets grense, langs grensen til landskapsvernområdets sydende ved Reiertangen, og følger strandlinjen tilbake til kanalbrua.

§2 MEDLEMSKAP

Alle som er bosatt eller har eiendom innen Søndre Jeløy Vels grense eller innen Søndre Jeløy andskapsvernområde kan bli medlem. Hver husstand teller som ett medlem.

Medlemmer som gjennom en årrekke har vist særlig stor innsats og interesse for Søndre Jeløy og velarbeidet, kan gis æresmedlemskap av årsmøtet etter innstilling fra styret.

§3 MEDLEMSKONTINGENT

Medlemskontingenten fastsettes hvert år av styret - for neste år. Kontingenten må være betalt for å gi stemmerett på årsmøtet.

§4 STYRET

Velforeningen ledes av et styre bestående av 5 medlemmer. Styret søkes sammensatt slik at flest mulig av velets områder er representert.

Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og ett styremedlem. Etter valget skal styret konstituere seg selv og fordele de ulike verv, bortsett fra leder som velges spesielt av årsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Alle saker avgjøres med vanlig flertall, ved stemmelikhet avgjør lederens stemme.

Lederen eller nestlederen, i lederens fravær, leder styremøtene. Alle saker og korrespondanse skal legges fram for styret. Alle styrets vedtak skal protokolleres.

Styret har disposisjonsrett over alle foreningens midler. Alle foreningens utbetalinger skal være anvist av lederen.

Regnskapsåret går fra 1/1 – 31/12. Revidert regnskap skal legges fram på årsmøtet.

 

§5 ÅRSMØTET

Årsmøtet er velforeningens øverste myndighet og ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkalling skjer ved kunngjøring i Velpost og/eller lokalavis og/eller hjemmeside/sosiale medier med minst 14 dagers varsel.  Årsmøtet behandler: 

  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Innkomne forslag
  • Valg i henhold til § 6.
  • Saker som ønskes forelagt årsmøtet, må leveres styret senest 7 dager før årsmøtet finner sted.
  • Beslutninger fattes med vanlig flertall, vedtektsendringer krever 2/3 flertall.
  • Det velges en dirigent til å lede årsmøtet. Årsmøtets beslutninger protokolleres og er retningsgivende for styrets videre arbeid.
  • Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett hvor mange medlemmer som møter fram.
  • Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst ¼ av medlemmene forlanger det og skal innkalles på samme måte som ordinært årsmøte.
  • Bare de saker som er nevnt i innkallingen kan behandles på årsmøtet.
 

§6 VALG

Årsmøtet skal velge: 

  • Leder
  • Fire styremedlemmer (Nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem)
  • To vararepresentanter
  • En Revisor
  • Valgkomitè på tre medlemmer
  • Arrangementskomitè

Andre komiteer kan oppnevnes av styret etter behov.
Lederen velges for ett år av gangen, styremedlemmene for to år. Det skal så langt mulig søkes å unngå at hele styret velges på samme årsmøte. Revisor, vararepresentantene, valgkomité og arrangementskomité velges for ett år.
Valgkomiteen skal innen årsmøtet legge fram forslag til valg av leder, det øvrige styret, arrangementskomité, revisor og valgkomité.

 

§7 MEDLEMSMØTER

Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 7 dager før møtet avholdes.

 

§8 MEDLEMMENES FORPLIKTELSER

Styret kan ikke forplikte medlemmene økonomisk utover kontingenten uten samtykke fra hvert enkelt medlem.

 

§9 OPPLØSNING

Forslag til oppløsning av Søndre Jeløy Vel skal behandles på ordinært årsmøte og kan bare skje når 2/3 av samtlige medlemmer i velforeningen skriftlig har godkjent det. I tilfelle foreningen skulle bli oppløst, bestemmer årsmøtet hvordan eventuelle eiendeler og kontanter skal disponeres.

Vedtatt 1992. Endret siste gang 2017